Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego udostępnianego w domenie www.infomarket.edu.pl, administrowanego przez podmiot InfoMarket Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej „Serwisem”.

Jeśli w niniejszym dokumencie mowa o „Usłudze” należy przez to rozumieć usługi realizowane w ramach Serwisu, włączając korzystanie z konta internetowego dostępnego poprzez Serwis, a także konkursy, loterie i inne podobne akcje organizowane dla użytkowników Serwisu (dalej „Użytkownicy”, pojedynczo „Użytkownik”). Zasady korzystania z poszczególnych Usług określone w ramach regulaminów tychże Usług mogą określać odrębne zasady przetwarzania danych osobowych.

I. Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest spółka InfoMarket Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS – numer 0000301943, NIP: 118 196 62 72, REGON: 141 47 30 25, kapitał zakładowy: 100 tys. zł.

II. Zbiór danych osobowych

Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Serwisu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

III. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników

1. Przeglądanie ogólnej zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.

2. Korzystanie z Usług o charakterze komercyjnym, odpłatnym może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych osobowych może ograniczać możliwość korzystania z tych Usług.

3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika może być również wymagane w innych uzasadnionych okolicznościach, np. skierowania do Administratora wniosku o przekazanie określonej informacji, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.

4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

5. Administrator może przeprowadzać ankiety wśród Użytkowników w celu uzyskania określonych danych demograficznych i profilowych (takich jak wiek, wykształcenie, zawód, zarobki, itp.). Wypełnienie ankiety jest zawsze dobrowolne, a zebrane w ten sposób dane osobowe będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom Administratora. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne.

IV. Zakres danych osobowych i ich przetwarzania

1. W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i faksu oraz adresu poczty elektronicznej. W regulaminie Usługi mogą zostać wskazane inne dane osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu skorzystania z Usługi.

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia własnych Usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych celach prawnie usprawiedliwionych.

V. Podstawa przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z Usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

VI. Informacje handlowe, ankiety, newsletter

1. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na wskazane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług podmiotów należących do swoich partnerów, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać podaną zgodę.

2. Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, ankiety, o których mowa w pkt III.5 powyżej, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

3. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu ulepszenia Usług, jak również w celu dostosowania wyświetlanych w Serwisie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę. Administrator może w tym celu powiązać dane osobowe przekazane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z danej Usługi z innymi Danymi Osobowymi dotyczącymi tego Użytkownika i przetwarzanymi już przez Administratora.

VII. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu

1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.

2. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie oraz ulepszaniem zawartości Serwisu i jakości świadczonych usług.

3. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku.

VIII. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

1. Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem danych osobowych Użytkownika innym użytkownikom Serwisu lub udostępnieniem lub przekazaniem danych osobowych poza Serwis. Jeśli wskutek powyższego nastąpi przekazanie danych osobowych innemu administratorowi, przetwarzanie danych osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez takiego administratora.

2. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:

a) użytkownik wyrazi na to zgodę lub,

b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub,

c) będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.

IX. Prawa Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich modyfikowania i aktualizacji.

2. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

X. Kontakt

1. Użytkownik Serwisu może kontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.

2. Użytkownik Serwisu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.

3. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: InfoMarket Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa, tel.: 22 835-19-17, fax: 22 835-19-17, e-mail: redakcja@infomarket.edu.pl.

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2018 InfoMarket