Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Konsument przed sądem polubownym

Konsument przed sądem polubownym

Konsumenci, którzy mają spór ze sprzedawcą mogą skorzystać z polubownego rozstrzygnięcia sporu przed sądem. Są to postępowania dosyć szybkie i nie obciążają konsumenta wysokimi kosztami. W jakiej formie należy złożyć wniosek do stałego sądu polubownego? Kiedy sąd może odmówić rozpatrzenia sporu? Jaką moc ma wyrok sądu polubownego?

Złożenie wniosku

Zgodnie z §10 ust.1 rozporządzenia z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej wniosek o rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.

W przypadku skorzystania  ze środków komunikacji elektronicznej wniosek powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP.

Wniosek wnosi się do sądu polubownego właściwego na miejsce zamieszkania konsumenta albo siedzibę przedsiębiorcy.

Sąd polubowny rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług między konsumentami a przedsiębiorcami. Aby spór mógł być rozstrzygnięty przez polubownym sąd konsumencki każda ze stron musi wyrazić na to zgodę tj. zarówno konsument jak i przedsiębiorca.

Skutki braków we wniosku

Zgodnie z §15 rozporządzenia przewodniczący może wezwać wnioskodawcę do jego poprawienia lub uzupełnienia w przypadku, gdy:

  • we wniosku nie oznaczono lub niedokładnie oznaczono strony lub przedmiot sporu;
  • wniosek nie jest podpisany;
  • do wniosku nie dołączono jego odpisu dla doręczenia go stronie przeciwnej;
  • nie dołączono zapisu na sąd polubowny podpisanego  co najmniej przez wnioskodawcę.

Wnioskodawca, pod rygorem zwrócenia wniosku, jest zobowiązany do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodnia od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca wniosek.

Odmowa rozpatrzenia sporu

Sąd może odmówić rozpatrzenia sporu, gdy:

  1. wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
  2. spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania spowoduje uciążliwości dla drugiej strony;
  3. sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Inspekcję, sąd, inny właściwy podmiot albo sąd powszechny;
  4. wartość przedmiotu sporu jest wyższa albo niższa od progów finansowych określonych w przepisach;
  5. wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu;
  6. rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania sądu.

Nadanie biegu sprawie

Zgodnie z § 16 rozporządzenia, jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne przewodniczący doręcza odpis wniosku stronie przeciwnej i wzywa ją, aby w terminie tygodnia od dnia doręczenia podpisała zapis na sąd polubowny i złożyła odpowiedź na wniosek.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu do podpisania zapisu na sąd polubowny i jego złożenia albo jeżeli strona, której doręczono odpis wniosku, oświadczy, że nie zgadza się na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd polubowny wskazany we wniosku, przewodniczący zwraca wnioskodawcy wniosek, informując o przyczynie zwrotu.

Przewodniczący wyznacza termin rozprawy, która jest jawna i odbywa się w ten sposób, że strony zgłaszają ustanie swe żądania i wnioski oraz przedstawiają twierdzenia i dowody na ich poparcie.

Wyrok przed sądem polubownym

Wyrok zostaje wydany w terminie 7 dni od zamknięcia rozprawy. Zapada większością głosów i zawiera m.in. oznaczenie sądu polubownego, przewodniczącego, arbitrów i protokolanta, datę i miejsce wydania wyroku, oznaczenie stron, rozstrzygnięcie o żądaniach stron, przytoczenie motywów, którymi kierował się sąd przy wydaniu wyroku.

Orzeczenie sądu polubownego ma taką samą moc prawną, jak orzeczenie sądu powszechnego.

Gdy strony zawrą ugodę przed sądem polubownym nie przysługuje od niej środek zaskarżenia.

                                                                                                                                 Anna Golas

2018-06-13

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket