Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Co daje konsumentowi RODO?

Co daje konsumentowi

Wiele szumu wywołały nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które weszły w życie 25 maja br. RODO to rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które ma na cele przede wszystkim wzmocnienie tej ochrony. Dotyczy ono również konsumentów, którzy na co dzień zawierają wiele umów. Tym samym bardzo często udostępniają swoje dane osobowe, chociażby w e-sklepach. Jakie prawa zyskują konsumenci? Co się dla nich zmieni? Na co zwrócić szczególną uwagę?

Prawo do wyrażania zgody

Konsument ma prawo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii. Bardzo ważny jest zapis art. 7 rozporządzenia stanowiący, że zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.  Dzięki temu konsument będzie w przejrzysty sposób poinformowany o przysługujących mu uprawnieniach w kwestii składania oświadczenia o swoich danych osobowych.

Oczywiście w każdym momencie możemy wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. O tym fakcie konsument musi być poinformowany zanim wyrazi zgodę np. w e-sklepie. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

Prawo do sprostowania danych

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

„ Prawo do bycia zapomnianym”

Istotną nowością wprowadzoną przez RODO jest „prawo do bycia zapomnianym”. Jest to udogodnienie dla konsumentów polegające na prawie do żądania usunięcia swoich danych osobowych.

Zgodnie z art. 17 rozporządzenia można żądać od administratora usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do jej przetwarzania;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Jeżeli konsument wystąpi np. do e-sklepu o usunięcie danych administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki  usunąć takie dane. W takim przypadku skasowane powinny być również wszelkie inne dokumenty np. e-maile, korespondencja czy skany.

Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą zgodnie z art. 20 rozporządzenia będzie mogła żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi. Ułatwi to konsumentom zmianę usługodawcy np. banku.

Nowe przepisy mają na celu szczególną ochronę danych osobowych konsumentów. Na sprzedawców nakładają pewne obowiązki, jak chociażby konieczność usuwania danych osobowych na wniosek konsumenta w przypadku skorzystania z „prawa do bycia zapomnianym.”

                                                                                                                                 Anna Golas

2018-06-13

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket