Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Jaki jest termin zawiadomienia sprzedawcy o wadzie?

Jaki jest termin zawiadomienia sprzedawcy o wadzie?

Konsument, który stwierdzi wadę kupionej rzeczy może skorzystać z uprawnień wynikających z reklamacji. W tym celu powinien zgłosić się do sprzedawcy i poinformować go, że produkt jest wadliwy oraz zgłosić swoje żądania. Czy konsument ma określony termin na zgłoszenie wady ? Czy czas ten jest ograniczony? Czy należy podać sprzedawcy dokładną datę wykrycia wady? Czy konsument może ponieść negatywne skutki w przypadku znacznego upływu czasu od wykrycia wady w kupionym produkcie?

Zdarza się, że konsument korzystający z rękojmi usłyszy od sprzedawcy pytanie, kiedy zauważył wadę produktu. Często nie pamiętamy, kiedy dokładnie to miało miejsce. Zastanawiamy się również nad tym, jakie mogą być skutki prawne, gdy np. wadę zauważyliśmy 3 miesiące temu, a dopiero teraz zgłaszamy ją sprzedawcy.

Niestety może być również tak, że otrzymujemy informację od sprzedawcy o wyłączeniu jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gdy np. konsument zawiadomi o wadzie po upływie 14 dni od dnia jej wykrycia. Oczywiście jest to działanie niezgodne z prawem. Nie powoduje ono żadnych negatywnych skutków prawnych dla konsumenta.

Jeśli chodzi o termin zawiadomienia o wadzie to taka konstrukcja prawna była  w ( już nie obowiązującej) ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Wówczas konsumenci już przy składaniu reklamacji udzielali odpowiedzi, kiedy zauważyli wadę. Odpowiedź niezgodna z prawem powodowała, że już na wstępie reklamacja była odrzucana.

Zgodnie ze starymi przepisami konsument miał 2 miesiące na zawiadomienie sprzedawcy o wadzie, zaś w przypadku przedsiębiorcy termin był krótszy i wynosił 1 miesiąc.

Gdy konsument nie zmieścił się w wymaganym 2 miesięcznym terminie tracił uprawnienia wynikające z reklamacji.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie narzucają konsumentowi terminu, w ciągu którego powinien zawiadomić sprzedawcę o wadzie.

Stosuje się ogólną zasadę wynikającą z art. 568§1 kc zgodnie z którą sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest  używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Konsument powinien więc stwierdzić wadę w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy kupującemu. Gdy stwierdzimy, że nasz produkt jest wadliwy to mamy 1 rok na:

  • złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu ceny w powodu wady rzeczy sprzedanej;
  • złożenie roszczenia o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną o wad.

Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują więc miesięcznych czy dwumiesięcznych terminów do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie produktu.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy kupującym jest przedsiębiorca. Na osoby prowadzące działalność gospodarczą nałożone są określone obowiązki. Niewywiązanie się z nich może skutkować utratą uprawnień wynikających z rękojmi.

Zgodnie z art. 563§1 kc przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Podsumowując, konsument nie ma określonego terminu zawiadomienia sprzedawcy o wadzie od momentu jej wykrycia. Przedsiębiorcy natomiast mają obowiązek zawiadomienia sprzedawcy o wadzie niezwłocznie. Należy jednak pamiętać, że rękojmia trwa 2 lata od daty wydania rzeczy kupującemu.

Anna Golas

2018-11-01

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket