Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Czy konsument musi sprawdzić paczkę przy odbiorze?

Czy konsument musi sprawdzić paczkę przy odbiorze?

Zakupy w sklepach internetowych wiążą się z koniecznością odebrania paczki od przewoźnika. Zazwyczaj musimy pokwitować odbiór wstawiając datę i swój podpis. Często sklepy przy potwierdzeniu złożonego przez nas zamówienia przypominają o konieczności sprawdzenia paczki. Czy sprzedawca może nakładać na konsumenta taki obowiązek ? Jakie są konsekwencje nie sprawdzenia przesyłki przy kurierze?

Protokół odbioru przesyłki w prawie przewozowym

Zgodnie z art. 65 Prawa przewozowego przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Odpowiedzialność przewoźnika jest wyłączona, jeżeli ww. skutki powstały z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych winą przewoźnika z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej.

Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania wady. Spisanie protokołu może nastąpić również na żądanie konsumenta, jeżeli stwierdzi on, ze przesyłka jest naruszona.

Może być również taka sytuacja, że ubytku lub uszkodzenia paczki nie można było zauważyć z zewnątrz w momencie odbioru paczki. Wówczas konsument może zażądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

Protokół powinien podpisać zarówno kurier, jak i osoba odbierająca paczkę. Jeżeli uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem. W razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim stan faktyczny i przyczyny odmowy.

W przypadku, gdy po stwierdzeniu ubytku lub uszkodzenia nie poinformowano o tym kuriera i nie został spisany protokół roszczenie wygasa. Nie dotyczy to jednak sytuacji , gdy:

  • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
  • zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
  • ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
  • szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Reklamacja o odebranie uszkodzonej przesyłki

Natomiast zgodnie z art. 548§3 kc jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu.

Jeżeli więc sprzedawca decyduje o wyborze przewoźnika to on odpowiada za uszkodzenie paczki. Wiadomo, że najprostszym sposobem jest sprawdzenie paczki w momencie jej odbioru. Daje to konsumentowi pewność, że wszystko jest w porządku. Zwłaszcza, jeżeli zamówimy sprzęt AGD-RTV, który może łatwo ulec uszkodzeniu. Jednak sprzedawca nie może zobowiązać konsumenta do sprawdzenia paczki przy odbiorze.

Potwierdza to dla przykładu następująca klauzula umowna:

  • „ w chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan i zawartość przesyłki. Jest to bardzo ważne, gdyż jeżeli zniszczenie lub uszkodzenie nastąpiło w trakcie transportu- reklamacje z tego tytułu  będą uwzględnione jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności osoby dostarczającej towar” – numer wpisu 5442.

Oczywiście konsument może zareklamować uszkodzony produkt. Ma na to 2 lata od chwili otrzymania rzeczy. Wiadomo, że przez rok domniemywa się, że wada fizyczna lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Jeżeli więc po krótkim okresie zauważymy, że zamówiony produkt jest uszkodzony warto zrobić np. fotografię, która może stanowić dowód w postępowaniu reklamacyjnym.

Podsumowując, warto sporządzić protokół z odbioru paczki zwłaszcza wówczas, gdy paczka zawiera produkt o znacznej wartości. Sprzedawca nie może natomiast nałożyć na konsumenta obowiązku sprawdzenia przesyłki przy odbiorze. Brak protokołu nie wyłącza również prawa do reklamacji wadliwego produktu.

                                                                                                                      Anna Golas

2018-12-01

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket