Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Terminy wykonania obowiązków z gwarancji i z rękojmi

Terminy wykonania obowiązków z gwarancji i z rękojmi

Konsument, który chce zareklamować wadliwy produkt wybiera pomiędzy gwarancją a rękojmią. Sam decyduje, co jest dla niego korzystniejsze. Niekiedy argumentem przemawiającym za wyborem jednej z ww. opcji jest np. czas naprawy wadliwej rzeczy. Może być ona potrzebna konsumentowi np. do pracy i ten argument będzie decydował o wyborze. Jaki jest termin do wykonania obowiązków z tytułu gwarancji, a jaki z tytułu rękojmi? Z czego wynikają terminy wykonania tychże obowiązków?

Termin wykonania obowiązków z gwarancji

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem gwarancyjnym, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

W dokumencie gwarancyjnym określone są uprawnienia wynikające z gwarancji, których konsument może dochodzić od gwaranta. Jeśli nie jest to określone wówczas stosuje się przepisy wynikające z kc.

Zgodnie z art. 577§ 2 kc obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.

Jeżeli więc konsument chce skorzystać z gwarancji i w jej ramach żąda np. naprawy wadliwej rzeczy, jaki termin ma gwarant na wykonanie tego obowiązku?

Otóż termin ten może wynikać z dokumentu gwarancyjnego. Jeżeli natomiast nie jest to uregulowane należy stosować zapis art. 580 § 2 kc zgodnie z którym, gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, czyli konsumenta.

Przepis ten jest korzystny dla konsumenta, gdyż określa ramy czasowe dla gwaranta. Naprawa nie może więc trwać w nieskończoność.

Co w przypadku, gdy gwarant nie dotrzyma terminu?

Konsumentowi przysługuje wówczas prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

Ponadto gwarant powinien dostarczyć rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydania towaru. Jeżeli rzecz jest np. duża i trudna do transportu to wada powinna być usunięta na miejscu, a konsument jest zobowiązany udostępnić towar gwarantowi.

Termin wykonania obowiązków z rękojmi

Inaczej uregulowana jest kwestia obowiązków wynikających z rękojmi. Zgodnie z art. 561§1 kc jeżeli rzecz sprzedana ma wadę kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Jaki ma termin na wykonanie tych czynności?

Otóż sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

W rozsądnym czasie, czyli bez zbędnej zwłoki. Sprzedawca sam ocenia, ile czasu potrzebuje na naprawę czy wymianę rzeczy, biorąc pod uwagę różne okoliczności np. złożoność wady, dostęp do części zamiennych.

Natomiast nadmierne niedogodności dla klienta to np. zbyt długi czas naprawy i niemożność korzystania z rzeczy przez konsumenta. W takich sytuacjach sprzedawcy często użyczają produkty zastępcze.

Podsumowując należy podkreślić, iż w przypadku rękojmi nie ma określonego dokładnie terminu do naprawy lub wymiany rzeczy. Natomiast w przypadku gwarancji (jeżeli nie wynika to z dokumentu gwarancyjnego) gwarant ma 14 dni na wykonanie swoich obowiązków.

                                                                                                                                 Anna Golas

2019-01-01

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket