Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Czy warto korzystać z postępowań przed stałym polubownym sądem konsumenckim?

Czy warto korzystać z postępowań przed

Jeżeli konsument i przedsiębiorca nie mogą dojść do porozumienia warto skorzystać z postępowania przed stałym sądem polubownym. Można wówczas liczyć na rozstrzygnięcie sporu. Są to postępowania dosyć uproszczone, niesformalizowane i szybkie. Jakie sprawy są rozstrzygane? Jak wyglądają postępowania? Kto ponosi koszty postępowania?

Jakie sprawy są rozstrzygane?

Sądy rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentem a przedsiębiorcą. Wniosek do sądu polubownego może złożyć więc konsument będący w sporze z przedsiębiorcą lub przedsiębiorca będący w sporze z konsumentem.

Jak składa się wniosek do sądu?

Wniosek o rozpatrzenie sporu przez sąd polubowny wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek wniesiony za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wniosek wnosi się do sądu polubownego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania konsumenta albo siedzibę przedsiębiorcy.

Czy postępowanie jest odpłatne?

Postępowanie przed stałym sądem polubownym jest co do zasady nieodpłatne. Jednakże w toku postępowania może okazać się, że konieczne jest uzyskanie opinii biegłego, który oceni np. przyczynę usterki. Wówczas sąd wezwie stronę do złożenia zaliczki w równych częściach lub w innym stosunku.

Czy na postępowanie przed stałym polubownym sądem wymagana jest zgoda?

Na  postępowanie przed sądem polubownym muszą wyrazić zgodę obie strony, tj. zarówno konsument jak i przedsiębiorca. Jeżeli po złożeniu wniosku przez jedną ze stron, nie dojdzie do zawarcia ugody strony podpisują specjalną umowę tzw. zapis na sąd polubowny.

Należy pamiętać aby we wniosku dokładnie oznaczyć stronę, przedmiot sporu, podpisać go
 i dołączyć jego odpis dla strony przeciwnej oraz niezbędne dokumenty np. paragon, protokół reklamacyjny.

Jeżeli sprawie można nadać dalszy bieg, przewodniczący doręcza odpis wniosku stronie przeciwnej i wzywa ją, aby w terminie tygodnia od dnia doręczenia podpisała zapis na sąd polubowny i złożyła jego oryginał do sądu polubownego oraz złożyła na piśmie odpowiedź na wniosek.

W razie bezskutecznego upływu terminu do podpisania zapisu na sąd polubowny
i jego złożenia w sądzie polubownym albo jeżeli strona, której doręczono odpis wniosku, oświadczy, że nie zgadza się na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd polubowny wskazany we wniosku, przewodniczący zwraca wniosek wnioskodawcy, informując o przyczynie zwrotu.

Postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim

Jeżeli strona, której doręczono odpis wniosku, złoży podpisany przez siebie zapis na sąd polubowny, przewodniczący wyznacza termin i miejsce rozprawy oraz podejmuje czynności przygotowujące rozprawę.

Rozprawa jest jawna i odbywa się w ten sposób, że po wywołaniu sprawy arbiter przewodniczący udziela głosu stronom, najpierw wnioskodawcy, a potem stronie przeciwnej, które zgłaszają ustnie swe żądania i wnioski oraz przedstawiają twierdzenia i dowody na ich poparcie.

Z przebiegu rozprawy protokolant pod kierunkiem arbitra przewodniczącego sporządza protokół, który zawiera:

1) oznaczenie sądu polubownego oraz miejsca i daty rozprawy;

2) imiona i nazwiska arbitra przewodniczącego, arbitrów, protokolanta, jak również obecnych na rozprawie stron i pełnomocników;

3) oznaczenie sprawy;

4) przebieg rozprawy, w szczególności wnioski i twierdzenia stron oraz wyniki postępowania dowodowego, a także ogłoszone zarządzenia i postanowienia.

Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej lub obu stron, chyba że przed rozpoczęciem rozprawy strona wniosła o jej nieprzeprowadzanie i wykazała, że nie może stawić się z przyczyn od niej niezależnych.

Po zamknięciu rozprawy sąd odbywa niejawną naradę, po której wydaje wyrok. Wydanie wyroku następuje w terminie 7 dni od dnia zamknięcia rozprawy.

Odpis wyroku, podpisany tak jak oryginał, wraz z pouczeniem o sposobie i terminie jego zaskarżenia, doręcza się stronom w terminie 14 dni od dnia wydania wyroku.

W przypadku zawarcia przed sądem ugody stronom nie przysługuje od niej środek zaskarżenia.

                                                                                                                      Anna Golas

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063); Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej ( Dz.U. 2017, poz. 1356).

2019-07-08

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket