Użytkownik

Zaloguj

Zarejestruj

Sekcje

Transport wadliwego produktu przy rękojmi i gwarancji

Transport wadliwego produktu przy rękojmi i gwarancji

Korzystając  z reklamacji konsument powinien zwrócić uwagę, co dla niego jest korzystniejsze rękojmia czy gwarancja. Jednym z aspektów, które powinien wziąć pod uwagę jest koszt dostarczenia wadliwej rzeczy. Jest to istotne zwłaszcza, gdy produkt jest duży i może być problem z jego transportem. Kto zatem ponosi koszty wadliwego produktu przy rękojmi, a kto przy gwarancji? W jaki sposób reguluje to prawo?

Koszty transportu wadliwego produktu przy gwarancji

Konsument, który chce wnieść reklamację w ramach gwarancji musi zapoznać się z warunkami określonymi w dokumencie gwarancyjnym. To z tego dokumentu powinno wynikać, kto jest zobowiązany do transportu produktu, który okazał się wadliwy. Warto więc już w momencie kupna towaru zwrócić na to uwagę. Zwłaszcza, gdy jest to pralka, kuchenka, czy inny sprzęt o dużych gabarytach. Jeżeli gwarant sam określa warunki to najczęściej obowiązkiem tym obciąża kupującego. Brak zapisów dotyczących kwestii transportu wadliwego produktu powoduje, że wchodzi w grę przepis prawa. A ten jest korzystny dla konsumenta.

Zgodnie z art. 560 kc,  kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w sposób określony powyżej.

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant.

Koszty transportu wadliwego produktu przy rękojmi

Gdy konsument korzysta z reklamacji w ramach rękojmi, kwestie kosztów dostarczenia wadliwego produktu do sprzedawcy regulują przepisy prawa. Wiadomo, że rozpatrzenie reklamacji wymaga, aby sprzedawca sprawdził na czym wada produktu polega i w tym celu produkt powinien  być dostarczony.

Zgodnie z art. 561²§1 kc  kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

Przepisy prawa regulują również sytuację, gdy produkt jest o dużych gabarytach i jego transport jest utrudniony. Wówczas zgodnie z art. 561²§2 kc  jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

                                                                                                          Anna Golas

2019-07-29

Kontakt z redakcją

Zapisz się do newslettera

© 2020 InfoMarket